Кръгла Маса На Тема „Социално Предприемачество – Проблеми, Предизвикателства И Перспективи”, Организирана От Община Хасково Се Проведе На 22 Февруари (Петък) 2019 Г. В Областния Град.

 

В събитието участие взеха представители на местната и държавна власт, бизнеса, управители на социалните услуги в Община Хасково, представители на неправителствени организации със социална насоченост, граждани и всички български партньори по проекта.

По време на кръглата маса беше представен приетият през 2018 година Закон за социално предприемачество в социалната и солидарна икономика. Бяха разгледани насърчителни мерки, които Законът предвижда, за улесняване на социалните предприятия и възможностите, които дава за по-лесен достъп до финансиране, социални клаузи при обществени поръчки, данъчни облекчения и други. Бяха представени също и финансовите инструменти и безвъзмездната финансова помощ, които държавата и ЕС осигуряват за развитие на социалното предприемачество в България. Сред обсъжданите теми бяха и трудностите, с които се сблъсква социалното предприемачество в България и в частност на трансграничния регион.

Проект „Повишаване на социално-предприемаческия дух, чрез създаване на иновативни структури за подкрепа на Трансграничния регион“ /SOCIAL FORCES/, договор № В2.9с.04 е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.