Σκοπός

 

 

Η διασυνοριακή περιοχή περιλαμβάνει μερικές από τις πιο υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες και των δύο χωρών, όπως προκύπτει από την αύξηση των ποσοστών φτώχειας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Ως συνέπεια αυτής της ανεργίας στην αγορά εργασίας, η διασυνοριακή περιοχή παρουσιάζει τάσεις αποδυνάμωσης. Η επικρατούσα οικονομική ύφεση και η δημοσιονομική κρίση και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν εντείνει περαιτέρω την αποεπένδυση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις κοινωνικές υπηρεσίες, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας στην περιοχή που αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας οδήγησαν σε υψηλή ανεργία (κυρίως στο ελληνικό τμήμα), φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη, που καθοδηγείται από την αυξανόμενη αναγνώριση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η κοινωνική επιχείρηση στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.

Ωστόσο, παρά το ενδιαφέρον και την εμφάνιση εμπνευσμένων παραδειγμάτων και «αποδιοργανωτικών» κοινωνικών επιχειρήσεων, σχετικά λίγα είναι γνωστά για την κλίμακα και τα χαρακτηριστικά του αναδυόμενου τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην περιοχή διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας - Βουλγαρίας. Υπάρχει τόσο έλλειψη διαθεσιμότητας όσο και συνοχής των στατιστικών πληροφοριών για τις κοινωνικές επιχειρήσεις σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει αποδειχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ανακουφίζει τόσο τα εμπόδια στην είσοδο στην αγορά εργασίας όσο και τα εμπόδια στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, προβλήματα που υπάρχουν τόσο στην περιοχή του επιλέξιμου προγράμματος. Δυστυχώς, οι πληροφορίες αυτές (π.χ. τύποι παρεχόμενων υπηρεσιών, ομάδες στόχων, αποτελεσματικότητα στην ελάφρυνση των εμποδίων κ.λπ.) είναι εξαιρετικά περιορισμένες όσον αφορά τις επιλέξιμες κοινωνικές επιχειρήσεις της περιοχής και πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Υπάρχει κοινή ανάγκη για τοπικές δράσεις και πρωτοβουλίες για την παροχή ευκαιριών για κοινωνικούς επιχειρηματίες να εισέλθουν στην αγορά και για αναζήτηση εξειδικευμένων αγορών και εμπορικών δυνατοτήτων. Ένας γενικός στόχος είναι η παραγωγή νέων γνώσεων και η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της διασυνοριακής περιοχής, η πλήρης κατανόηση των συνθηκών υπό τις οποίες ξεκινά η κοινωνική επιχειρηματικότητα, αναπτύσσεται και μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην βιώσιμη αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων. Επίσης, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω του σχεδιασμού κοινών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την κοινωνική οικονομία και της συνεργασίας για τη δημιουργία μιας καινοτόμου δομής στήριξης που λειτουργεί ως ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ως πλεονέκτημα για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την εδαφική ανταγωνιστικότητα.

Επιπλέον, θα ενθαρρύνει τη μεταφορά γνώσεων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξοικειωθούν με την καλή διαχείριση και το μάρκετινγκ, τα παραδείγματα και την ανταλλαγή πληροφοριών, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου αναφέρονται επίσης σε αυξημένη ικανότητα των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των ενδιαφερομένων να ανιχνεύουν τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων στην επικράτειά τους, ευνοώντας έτσι μια τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Τα κύρια αποτελέσματα της επιχείρησης είναι ένας κατάλογος των προσδιορισμένων και επιλεγμένων πρακτικών σχετικά με περιφερειακά δημόσια μέσα για τη στήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθώς και έναν οδικό χάρτη και κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας καινοτόμου κοινωνικής επιχείρησης. Ξεκινώντας από διαφορετικά επίπεδα δεξιοτήτων και εμπειριών, οι εταίροι προτίθενται να ανταλλάξουν εμπειρίες, μεθόδους και εργαλεία που έχουν αποδείξει επιτυχία στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων και να αναλάβουν δράσεις για την προώθηση της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων και της διεθνοποίησης.

Οι ομάδες στόχοι και οι τελικοί χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου είναι κυρίως άνεργοι και υπάρχουσες ΜΚΟ, σχετικοί ενδιαφερόμενοι που ενδιαφέρονται για την κοινωνική οικονομία και την επιχειρηματικότητα για όλη τη διασυνοριακή περιοχή.