Στόχοι

 

 

Η περιοχή της Διασυνοριακής περιοχής περιλαμβάνει μερικές από τις πιο υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες και των δύο χωρών, όπως προκύπτει από την αύξηση των ποσοστών φτώχειας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, ως συνέπεια αυτής της ανεργίας στην αγορά εργασίας. Η επικρατούσα οικονομική ύφεση και η δημοσιονομική κρίση και στις δύο πλευρές των συνόρων έχουν εντείνει περαιτέρω την αποεπένδυση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στις κοινωνικές υπηρεσίες, αποδυναμώνοντας περαιτέρω την υλοποίηση και τη βιωσιμότητα της πολιτικής κοινωνικής πρόνοιας στη Διασυνοριακή περιοχή που αποσκοπεί στην επίλυση των προβλημάτων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, τα χαρακτηριστικά του συστήματος παραγωγής σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και η αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς εργασίας οδήγησαν σε υψηλή ανεργία (κυρίως στο ελληνικό τμήμα), φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις αποτελούν σημαντικό κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και παίζουν βασικό ρόλο στην αντιμετώπιση των σημερινών οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των περιφερειακών πολιτικών και των τοπικών πρωτοβουλιών για την προώθηση και την υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μέσω του σχεδιασμού κοινών δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την κοινωνική οικονομία και της συνεργασίας για τη δημιουργία μιας καινοτόμου δομής στήριξης που θα λειτουργεί ως κοινωνική επιχειρηματικότητα E- Help Desk στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία, ως πλεονέκτημα για την τοπική οικονομική ανάπτυξη και την εδαφική ανταγωνιστικότητα. Επίσης, θα ενθαρρύνει τη μεταφορά γνώσεων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να εξοικειωθούν με την καλή διαχείριση και το μάρκετινγκ, τα παραδείγματα και την ανταλλαγή πληροφοριών, γνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες άλλων κοινωνικών επιχειρήσεων.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του σχεδίου αναφέρονται επίσης στην αυξημένη ικανότητα των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και των ενδιαφερομένων να ανιχνεύσουν τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων στην επικράτειά τους, ευνοώντας έτσι μια τοπική αειφόρο ανάπτυξη. Τα κύρια αποτελέσματα του έργου, τα οποία αποτελούν τον καινοτόμο χαρακτήρα του, είναι ένας οδικός χάρτης και κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τη δημιουργία και τη λειτουργία μιας καινοτόμου κοινωνικής επιχείρησης, τον προσδιορισμό του κοινού πλαισίου προφίλ για τον διευθυντή και τον επιχειρηματία της κοινωνικής επιχείρησης και την ανάπτυξη ενός πολυλειτουργικού WebPlatform που θα λειτουργεί ως κοινό ηλεκτρονικό γραφείο υποστήριξης για τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Ξεκινώντας από το διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών, οι εταίροι προτίθενται να ανταλλάξουν εμπειρίες, μεθόδους και εργαλεία που έχουν αποδείξει επιτυχία στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των κοινωνικών επιχειρήσεων και να αναλάβουν δράσεις για την προώθηση της δικτύωσης των κοινωνικών επιχειρήσεων στη συνοριακή περιοχή.

Το βασικό καινοτόμο στοιχείο του έργου, το οποίο θα κάνει τη διαφορά από άλλες πρωτοβουλίες, είναι το γεγονός ότι το σχέδιο αυτό επικεντρώνει την προσοχή του στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας σε διαπεριφερειακή και διασυνοριακή προοπτική. Για το λόγο αυτό, η εταιρική σχέση έχει εντοπίσει την ανάγκη για κοινή δράση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους με διαφορετικά δυνατά σημεία και ανάγκες, ώστε όλοι να μπορούν να μάθουν ενεργά ο ένας από τον άλλο.