Πακέτα Εργασίας

 

 

 

Μεθοδολογική προσέγγιση

Το έργο χωρίζεται σε 5 συνεκτικά και λογικά δομημένα πακέτα εργασίας (WP). Το ΠΕ1 "Διαχείριση & Συντονισμός" αναφέρεται στην οικονομική, τεχνική και λειτουργική διαχείριση, καθώς και στην υποβολή εκθέσεων στη Διαχειριστική Αρχή, την παρακολούθηση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Το ΠΕ2 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας, όπως η εκπόνηση Σχεδίου Επικοινωνιών & Διάδοσης Αποτελεσμάτων (Γνώση Αναπτυξιακή), η δημιουργία της ταυτότητας του έργου (Γνώση Αναπτυξιακή), η ανάπτυξη και η συντήρηση του ιστοτόπου του έργου (Αναπτυξιακή Ροδόπης), η παραγωγή και η διάδοση τρίγλωσσου ενημερωτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, συμπεριλαμβανομένων φυλλαδίων, USB sticks, φακέλων, ραδιοφωνικών σποτ (όλοι οι εταίροι).

Τέλος, θα οργανωθούν δύο μεγάλες εκδηλώσεις (Open and Final) στην Ελλάδα (Αναπτυξιακή Ροδόπης) και στη Βουλγαρία (Χάσκοβο). Στο ΠΕ3 "Ανάλυση αναγκών και ανταλλαγής εμπειρίας" θα εκπονηθεί μια ανάλυση κατάστασης του τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή (ΠΑΜΑΚ, HCCI), καθώς και δύο περιφερειακές εκθέσεις για τον αντίκτυπο και τις ευκαιρίες (ΠΑΜΑΚ, Πανεπιστήμιο του Plovdiv) και μια μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα και το νομοθετικό πλαίσιο στις δύο χώρες. Στο αρχικό του στάδιο, το σχέδιο θα βασίζεται σε βασικό επίπεδο συνεργασίας και ανάλυσης αναγκών, όπως είναι η παραδοσιακή δικτύωση, συμπεριλαμβανομένων δραστηριοτήτων όπως επισκέψεις μελέτης, τοπικά εργαστήρια, διεξαγωγή μελετών. Οι δραστηριότητες δικτύωσης και η συμβολή στη χάραξη πολιτικής θα πραγματοποιηθούν στο ΠΕ3 μέσω της διοργάνωσης τοπικών στρογγυλών τραπεζών μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων, οι οποίες θα διεξαχθούν στην περιοχή κάθε εταίρου (Ροδόπη, Χάσκοβο, Δράμα, Ξάνθη, Θεσσαλονίκη).

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης, ο Δήμος του Χάσκοβο, το Επιμελητήριο Δράμας, το EBEΞ και η Γνώση Αναπτυξιακή θα είναι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση των εργαστηρίων. Τέλος, η προετοιμασία δικτύωσης μεταξύ των ομάδων στόχων θα γίνει μέσω της διοργάνωσης επισκέψεων μελέτης στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία με τη συμμετοχή όλων των εταίρων. Στο ΠΕ4 «Ανάπτυξη εργαλείων για την ανίχνευση και την παρακολούθηση των δικαιούχων στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας», το ΠΑΜΑΚ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Plovdiv θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει τo κοινό επαγγελματικό προφίλ του διευθυντή των κοινωνικών επιχειρήσεων με τον καθορισμό ενός κοινού πλαισίου κοινών δεξιοτήτων και προσόντων. Με βάση αυτό, το εκπαιδευτικό υλικό θα αναπτυχθεί τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (ΠΑΜΑΚ). Οι δραστηριότητες κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν από κάθε εταίρο. Θα εκπαιδευτούν τουλάχιστον 100 άτομα. Τουλάχιστον 25 επιχειρηματικά σχέδια θα αναπτυχθούν με βάση τις ιδέες των εκπαιδευομένων και ένα κοινό εργαστήριο δικτύωσης μετά την κατάρτιση θα διεξαχθεί στο Χάσκοβο με τη συμμετοχή όλων των εταίρων και ομάδων εκπαιδευομένων.

Τέλος, το πολυλειτουργικό webplatform θα αναπτυχθεί ως το γραφείο E-Help, κοινό εργαλείο για όλους τους δικαιούχους στη διασυνοριακή περιοχή που έχει διαφορετικές ενότητες από την προώθηση των προφίλ των κοινωνικών επιχειρήσεων, ενότητα e-Partenariat, φόρουμ για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, το e-info desk κλπ θα είναι ένα βασικό στρατηγικό εργαλείο που προσφέρει το έργο. Στο ΠΕ5 "Ενδιαφερόμενοι για το Κοινωνικό Κίνημα" θα οργανωθούν 2 κοινά εργαστήρια στη Δράμα και το Χάσκοβο με τη συμμετοχή βασικών παραγόντων του τομέα (Επιμελητήριο Δράμας, HCCI) και από τις δύο χώρες. Οι εκθέσεις αυτών των εργαστηρίων θα αποτελέσουν τη συμβολή για την εκπόνηση του εγγράφου πολιτικής - Επικοινωνία με τις συμβουλές για τη χάραξη πολιτικής (Αναπτυξιακή Ροδόπης, όλοι οι εταίροι). Τέλος, ο P2 θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία του πλαισίου συνεργασίας ΕΟΕΣ, το οποίο θα εκπροσωπείται στο Final Event. Η συμμετοχή των τοπικών φορέων και η δυνατότητα μεταφοράς του σχεδίου είναι εξαιρετικά σημαντικές για την εταιρική σχέση. Το βασικό καινοτόμο στοιχείο του έργου είναι ότι εστιάζει την προσοχή του στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας με διαπεριφερειακή, διασυνοριακή προοπτική. Για το λόγο αυτό, η εταιρική σχέση έχει εντοπίσει την ανάγκη για κοινή δράση και ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ τους με διαφορετικά πλεονεκτήματα και ανάγκες, ώστε όλοι να μπορούν να μάθουν ενεργά ο ένας από τον άλλο.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δραστηριότητες του έργου, καθώς και διάφορες συνιστώσες του (διαχείριση και συντονισμός, επικοινωνία και διάδοση, ανταλλαγή εμπειριών αφιερωμένη στην ανάλυση ταυτότητας και αναγκών του κλάδου των κοινωνικών επιχειρήσεων, ανάπτυξη των συγκεκριμένων εργαλείων και η εστίαση της πολιτικής για τον τομέα) χτίστηκαν ως μια λογική ακολουθία όπου τα στοιχεία ακολουθούν το ένα το άλλο, αντί να αλληλεπικαλύπτονται. Δηλαδή δύο προκαθορισμένες συνιστώσες (διαχείριση και επικοινωνία) συνεχίζονται από βασικά στοιχεία όπως η ανταλλαγή εμπειριών και η ανάλυση αναγκών που τελικά καταλήγουν με την ανάπτυξη συγκεκριμένων εργαλείων και δραστηριοτήτων κατάρτισης και με τη μορφή των Συμβολαίων Πολιτικής και της μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ενδιαφερομένων (ΕΟΕΣ).

 

B.2.3 Τοποθεσία δραστηριοτήτων (Περιγραφή της περιοχής που στοχεύει το έργο, θέση των δικαιούχων και των δραστηριοτήτων, γεωγραφικό πεδίο των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων (αποτελέσματα και επιπτώσεις)

Η περιοχή του έργου καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος, καθώς οι εταίροι  που συμμετέχουν στην κοινοπραξία βρίσκονται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΑΝΡΟ, ΕΒΕΞ, Επιμελητήριο Δράμας) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ΜΚΟ GNOSI) και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου του Χάσκοβο από την πλευρά της Βουλγαρίας. Πρέπει να αναφέρουμε ότι το Πανεπιστήμιο του Plovdiv είναι καταχωρημένο στο Plovdiv, αλλά θα υλοποιήσει δραστηριότητες αποκλειστικά εντός της επιλέξιμης περιοχής και αποκλειστικά προς όφελός του. Πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι δραστηριότητες του έργου θα οργανωθούν στη διασυνοριακή περιοχή προς όφελος των ομάδων-στόχων και της περιοχής ως σύνολο. Επιπλέον, τηρείται το άρθρο 44 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 447/2014 και το συνολικό ποσό που διατίθεται για δραστηριότητες εκτός του τομέα του προγράμματος δεν υπερβαίνει το 20% της στήριξης από την Ένωση σε επίπεδο έργου.

Παρόλο που οι δραστηριότητες του έργου θα πραγματοποιηθούν στη Ροδόπη, τη Δράμα, την Ξάνθη, τη Θεσσαλονίκη και το Χάσκοβο, το έργο έχει αντίκτυπο σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή, καθώς οι δραστηριότητές αφορούν ομάδες-στόχους ολόκληρης της περιοχής. Όσον αφορά τη διανομή δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή, υπάρχει ισορροπία στην εφαρμογή και στις δύο χώρες. Για παράδειγμα, θα πραγματοποιηθούν 4 τεχνικές συναντήσεις στην Ελλάδα και 3 στη Βουλγαρία. Θα οργανωθούν Open και Final Events σε κάθε χώρα. Οι δραστηριότητες κατάρτισης και παροχής συμβουλών θα οργανωθούν και στις δύο χώρες. Η σημαντικότερη είναι η οργάνωση κοινών εργαστηρίων με τη συμμετοχή τοπικών φορέων και από τις δύο χώρες, με σκοπό τη μεταφορά γνώσεων, τη συνεργασία και την αντίδραση στο επίπεδο χάραξης πολιτικής, προκειμένου να εκπονηθούν έγγραφα πολιτικής και προτάσεις για το πλαίσιο κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο.

 

Β.3.1 Επάρκεια του Επικεφαλή και των Εταίρων (Πείρα, Δομή, Προσωπικό, Πόροι κ.λπ.)

Η ΑΝΡΟ είναι ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΧΗ (Τοπική Αρχή Επιχειρήσεων σύμφωνα με το 3ο άρθρο του Ν. 3463/2006, άρθρο 252 του Ν. 3463/2006 "Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας"). Ιδρύθηκε το 1992. Η ΑΝΡΟ έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση έργων. Δημιουργεί, υποστηρίζει, συντονίζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Μέσω ενός αναβαθμισμένου ανθρώπινου δυναμικού και με τη χρήση νέων τεχνολογιών, σύγχρονα εργαλεία προσφέρουν καινοτόμες λύσεις και πρακτικές, δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας την τεχνογνωσία, συμμετέχοντας σε δίκτυα που αποσκοπούν στη μεταφορά εμπειριών. Η ΑΝΡΟ έχει επίσης εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση των έργων INTERREG είτε ως LP είτε ως εταίρος έργου. Ο Δήμος του Haskovo αποτελεί διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής με ανεπτυγμένη σύγχρονη τεχνική και κοινωνική υποδομή. Ο Δήμος του Χάσκοβο βρίσκεται ανάμεσα στις πεδιάδες της νοτιοανατολικής Βουλγαρίας και καταλαμβάνει το δυτικό τμήμα της περιοχής Χάσκοβο. Βρίσκεται σε στρατηγική θέση ανάμεσα στις οροσειρές Ροδόπης και Βαλκανίων. Οι συνεργασίες με πόλεις στην Αγγλία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα , την Τουρκία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, τη Σερβία, τη Λευκορωσία αποτελούν επίσης πολύτιμη συμβολή όσον αφορά την περαιτέρω διάδοση των αποτελεσμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων. Το EBEΞ διαθέτει εκτενή εμπειρία και εξειδίκευση στον προγραμματισμό και τη διαχείριση έργων της ΕΕ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά έργα στο πλαίσιο των INTERREG, ADAPT, IDEQUA κλπ.

Το Επιμελητήριο Δράμας έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Επιπλέον, διαθέτει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και εφαρμογή σχεδίων ETC από το 1992. Η ΜΚΟ GNOSI είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική εθνική αναπτυξιακή εταιρεία που ασχολείται με θέματα κοινωνικής οικονομίας και έχει εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση έργων της ΕΕ και εθνικά σχέδια που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ σε σχέση με τον τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Χασκόβο (HCCI) είναι μέλος του ενοποιημένου συστήματος του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και ιδρύθηκε το 1991 ως μη κυβερνητικός οργανισμός, έχει αρχές εθελοντισμού, αυτονομίας και αυτοχρηματοδότησης. Τα μέλη του HCCI είναι περίπου 200 μεγάλες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από την περιοχή του Χάσκοβο, οργανώσεις και ενώσεις, που εργάζονται για την υποστήριξη της επιχείρησης. Η χρηματοοικονομική ικανότητα του HCCI αποτελείται από: την ενιαία και ετήσια πληρωμή της ιδιοκτησίας των μελών της (καταβολή μελών) δωρεές, μερίσματα και άλλα νομικά εισοδήματα. Το RDU συγκεντρώνει εκπροσώπους επιχειρήσεων και ΜΚΟ.

Οι δραστηριότητές της σχετίζονται με την ανάπτυξη τοπικών δικτύων εταιρικής σχέσης με κατάρτιση / επαγγελματίες και πολίτες / με την ευαισθητοποίηση και τον εκδημοκρατισμό της τοπικής κοινότητας με τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων μεταξύ ΜΚΟ, νέων, επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών και δημόσιων ιδρυμάτων. Το FESS (UniPlovdiv) είναι η μεγαλύτερη σχολή του πανεπιστημίου. Στο πρόγραμμα της Σχολής αναπτύσσονται τα τρέχοντα οικονομικά, διοικητικά και κοινωνικά προβλήματα. Το FESS έχει ολοκληρώσει 5 διεθνή και 28 εθνικά επιστημονικά έργα. Το FESS έχει αναπτύξει συνεργασία με εμπειρογνώμονες σε προηγούμενα προγράμματα Interreg (όπως η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, η κοινωνική επιχειρηματικότητα και η διασυνοριακή συνεργασία Βουλγαρίας-Ρουμανίας).

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (UOM), ιδρύθηκε με τα Προεδρικά Διατάγματα 267/93 και 391/95, έχει ως γενικό στόχο να ενισχύσει την ανάπτυξη α) της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, β) την εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εταίροι προέρχονται από διαφορετικές διασυνοριακές περιοχές, είναι όλοι οι τοπικοί φορείς και οι ηγέτες της κοινής γνώμης με ισχυρή επιρροή στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Αυτή η ποικιλία καθιστά το έργο ωφέλιμο από μια πλούσια διαδικασία ανταλλαγής εμπειριών χάρη σε μια ευρεία γεωγραφική κάλυψη και διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε όλη τη διασυνοριακή περιοχή.