Εταίροι

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992 με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε» και με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής. Μετά την επιτυχημένη πορεία της το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Επιχείρηση ΟΤΑ σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας»), με διακριτικό τίτλο ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε.

Η νομική μορφή της εταιρείας είναι Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Επιχείρηση ΟΤΑ σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας»).

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α δημιουργεί, στηρίζει, συντονίζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Νομού Ροδόπης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ και των άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Περιοχής, προσφέροντας καινοτόμες ή πιλοτικές λύσεις και πρακτικές δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας τεχνογνωσία, μετέχοντας σε δίκτυα με στόχο την μεταφορά εμπειριών, γνώσης και συντελώντας στην άρση της απομόνωσης μέσα από οργανωτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στην τοπικές ανάγκες με ένα συνεχόμενα αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό με την χρήση της νέας τεχνολογίας και των πιο σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης, αναδεικνύοντας ότι η περιοχή μπορεί, θέλει και αποτελεί χώρο πρώτης ευκαιρίας.

Η ΑΝΡΟ Α.Ε προσφέρει υπηρεσίες:

 • Συμβούλου σε θέματα ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων
 • Διαχείρισης χρηματοδοτικών μοντέλων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά αναπτυξιακά οικονομικά ζητήματα, δομικής νομοθεσίας τεχνικού δικαίου και πολεοδομικών διατάξεων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα marketing (προώθηση διαχείριση πωλήσεων, συσκευασία, κλπ)
 •  Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
 •  Υπηρεσίες προβολής των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού Ροδόπης

Η Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή ΑΕ Ο.Τ.Α. έχει καθιερώσει, τεκμηριώσει, εφαρμόζει και διατηρεί ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου EΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και το οποίο ανταποκρίνεται στους σκοπούς και τις ανάγκες της.

Τηλέφωνο: +302531034071

Φαξ: +302531034073

 

Δήμος Haskovo

Ο δήμος του Haskovo αποτελεί διοικητικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της περιοχής με ανεπτυγμένη σύγχρονη τεχνική και κοινωνική υποδομή. Χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα ζωής για τους κατοίκους και το διατηρημένο περιβάλλον. Η πόλη βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της νότιας Βουλγαρίας, στο σταυροδρόμι μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, η οποία αποτελεί μια καλή προϋπόθεση για διεθνείς, εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές.

Στο δήμο του Haskovo υπάρχουν εξαιρετικά ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες για την ανάπτυξη της λαχανικής και της φρουτοπαραγωγής. Η καλλιέργεια καπνού είναι μια παραδοσιακή καλλιέργεια. Υπάρχουν επίσης ευνοϊκές κλιματικές συνθήκες για την εγκατάσταση αμπελώνων και την ανάπτυξη της αμπελοοινικής βιομηχανίας. Η βιομηχανία του δήμου είναι διαφοροποιημένη, ωστόσο, εξειδικεύεται στην παραγωγή μηχανημάτων για τη βιομηχανία τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων, την παραγωγή ραπτικής και πλεκτών, την αρτοποιία, τη βιομηχανία κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων, την κατασκευή συσκευών θέρμανσης και οικιακής χρήσης. Παραδοσιακή παραγωγή sub-brach είναι κονσερβοποιία.

Η περιοχή του Χάσκοβο απολαμβάνει ευνοϊκό κλίμα, άνετη μεταφορά και αποτελεί φυσικό κέντρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Το Χάσκοβο είναι γνωστό ως μία από τις καθαρότερες και πιο αστικοποιημένες πόλεις της χώρας. Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα της πόλης περιλαμβάνει πολλά σημαντικά έργα που σχετίζονται με τη διαχείριση αποβλήτων, την παρακολούθηση του αέρα και του νερού, την περιβαλλοντική διαχείριση και τις προστατευόμενες από το περιβάλλον περιοχές.

Τηλέφωνο: +35989662811

Φαξ: +35938603480

 

Επιμελητήριο Ξάνθης

Το Επιμελητήριο Ξάνθης ιδρύθηκε την 28-8-1956 με το Β.Δ. 186/28-8-1956, και ο χώρος ευθύνης του είναι ο Νομός Ξάνθης. Από τις 13-6-1925 μέχρι τις 31-7-1956 λειτουργούσε στην Ξάνθη περιφερειακό επιμελητήριο.
Σήμερα διοικείται, σύμφωνα με το Ν. 2081/10-9-1992 “Ρύθμιση θεσμού των Επιμελητηρίων” και τον 3419/06.12.2005 “Γ.Ε.Μ.Η. & Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας”, από 21μελές Διοικητικό Συμβούλιο και 5μελή Διοικητική Επιτροπή. Το Επιμελητήριο Ξάνθης σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες της τοπικής οικονομίας. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες συνιστά απαραίτητο φορέα υποστήριξης των επιχειρήσεων αλλά επίσης και σημαντικό παράγοντα που κατευθύνει τις εξελίξεις στην οικονομία της περιοχής με βασικότερη πτυχή αυτή του επίσημου συμβούλου στην τοπική ανάπτυξη.
Παρεμβαίνει με τοποθετήσεις σε θέματα αναπτυξιακής και οικονομικής πολιτικής ως επίσημος Σύμβουλος της ελληνικής Πολιτείας.
Μετέχει ως θεσμοθετημένο μέλος σε Νομαρχιακές και Περιφερειακές Επιτροπές που ασχολούνται με θέματα Επιχειρηματικά και Αναπτυξιακά.
Υλοποιεί πλήθος προγραμμάτων που αφορούν την συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση επιχειρηματιών και εργαζομένων.
Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά διαπεριφερειακά και διακρατικά προγράμματα με στόχο την μεταφορά τεχνογνωσίας, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας που παράγουν τα μέλη του, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή και τη δημιουργία σωστών υποδομών ανάπτυξης και αειφορίας.
Τα τελευταία χρόνια το Επιμελητήριο Ξάνθης έχει επιτύχει σημαντικά επιτεύγματα σε ένα βασικό τρίπολο παροχής υπηρεσιών:
Σοβαρές και στοχευμένες παρεμβάσεις σε θέματα οικονομικής - αναπτυξιακής – επιχειρηματικής πολιτικής σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εκπόνηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων με σκοπό την αναβάθμιση του φορέα αλλά κυρίως των μελών του.
Άμεση και ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων – μελών σε θέματα ενημέρωσης, υποστήριξης και διεκπεραίωσης ενεργειών
Το Επιμελητήριο Ξάνθης διαθέτει, επίσης, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητος κατά το πρότυπο DIN – EN – ISO 9001:2008.

Τηλέφωνο: +302541022533

Φαξ: +302541025987

 

Επιμελητήριο Δράμας

Το Επιμελητήριο Δράμας είναι ένα από τα 58 Επιμελητήρια της Ελλάδος, κι ο χώρος ευθύνης του είναι η ΠΕ Δράμας.
Μαζί με τα άλλα Επιμελητήρια συγκροτούν την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ),  που είναι όργανο συλλογής εθνικής έκφρασης των ελληνικών επιμελητηρίων και κατ' επέκταση του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας.
Το Επιμελητήριο Δράμας - σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία - είναι υποχρεωτική, αυτοτελής και ανεξάρτητη ένωση φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα στην περιφέρεια του Νομού Δράμας. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Ασχολείται με την προστασία και ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας σε συνεργασία με την πολιτεία, υποβάλλοντας σχετικά σχέδια, εισηγήσεις και προτάσεις για την προαγωγή της τοπικής και της εθνικής οικονομίας γενικότερα. Αποτελεί διαρκές γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο για την ανάπτυξη του Νομού.
Συμμετέχει σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιχειρηματικότητα, την κατασκευή έργων υποδομής, τη διαχείριση συμβατικής και διαδικτυακής τεχνολογίας, καθώς και στην προώθηση των Δραμινών προϊόντων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά, με βασικούς άξονες το μάρμαρο, τα τρόφιμα, το κρασί την ξυλεία και την υψηλή τεχνολογία.
Προβαίνει σε άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση όλων των μελών με σχετικές ανακοινώσεις, διαλέξεις, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις μέσω του συμβατικού και ηλεκτρονικού Τύπου.
Βασικά:

 • Προστατεύει και αναπτύσσει το εμπόριο, τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τα επαγγέλματα μέσα στο πλαίσιο των απαιτήσεων της εθνικής οικονομίας.
 • Γνωμοδοτεί σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά ενδιαφέροντα προς την κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου.
 • Ενημερώνει υπεύθυνα τα μέλη του σε θέματα πολύπλευρης ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στο Νομό.
 • Ειδικότερα:
 • Τηρεί το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στην περιφέρειά του, το οποίο άρχισε να λειτουργεί για πρώτη φορά στη χώρα, το έτος 2011.
 • Συμμετέχει με μέλη του σε δεκάδες επιτροπές, συμβούλια και ομάδες εργασίας τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, που ασχολούνται με την οικονομική και πολιτιστική ζωή του Νομού και της περιφέρειας.
 • Παρέχει πληροφορίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, τη διαδικασία εξαγωγών - εισαγωγών και τη διεξαγωγή διαγωνισμών διαφόρων έργων,
 • Τηρεί ειδικά μητρώα για τους εξαγωγείς, τους ασφαλιστές και τους αργυροχρυσοχόους.
 • Ενεργεί πραγματογνωμοσύνες, δειγματοληψίες και επιλύει με διαιτησία εμπορικές διαφορές.
 • Διοργανώνει διαλέξεις, ημερίδες και συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια για την ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών του.
 • Εκδίδει και διανέμει ηλεκτρονικά στα μέλη του το μηνιαίο περιοδικό «Επιχειρείν».
 • Βραβεύει άτομα και επιχειρηματίες για διακεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, καθώς και την ιδιαίτερη συμβολή τους στην ανάπτυξη του Νομού.
 • Ενισχύει οικονομικά επαγγελματικές οργανώσεις, συλλόγους, σωματεία για διακεκριμένες δραστηριότητες, που συμβάλλουν στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νομού.
 • Κατοχυρώνει την επωνυμία της επιχείρησης, πιστοποιεί τη δραστηριότητά της και χορηγεί τις αναγκαίες βεβαιώσεις.
 • Διοργανώνει αποστολές επιχειρηματιών και συμμετέχει σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς εκθέσεις.
 • Υποβάλλει μελέτες και υπομνήματα επί θεμάτων που απασχολούν το εμπόριο και τη μεταποίηση τα οποία συνοδεύει με σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Διαθέτει μελέτες και προγράμματα προς τους ενδιαφερόμενους για τις προοπτικές διαφόρων κλάδων της ελληνικής αγοράς.
 • Παρέχει δωρεάν νομικές συμβουλές στα μέλη του.
 • Διατηρεί Κόμβο Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, για δωρεάν online επιχειρηματική πληροφόρηση, μέσω του οποίου μπορεί να προβληθεί διαδικτυακά κάθε επιχείρηση του Νομού σε όλο τον κόσμο, αναπτύσσοντας τη δική της ιστοσελίδα μέσα στο PORTAL του Επιμελητηρίου.
 • Αναλαμβάνει με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου πρωτοβουλίες για επιχειρηματικές, πολιτιστικές, κοινωνικές και εθνικές εκδηλώσεις που συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη.
 • Διαθέτει τέσσερα τμήματα: Το Εξαγωγικό με 74 μέλη, το Μεταποίησης με 1.780 μέλη, το Υπηρεσιών με 1.773 μέλη και, το Εμπορικό με 2.242 μέλη.

Τηλέφωνο: +302521022750

Φαξ: +302521025835

 

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

H ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ είναι μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική αναπτυξιακή οργάνωση, εγκατεστημένη στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ιδρύθηκε το 1997.

Συγκεκριμένα, οι κύριες δράσεις της ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ περιγράφονται ως ακολούθως:

 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης φορέων και οργανισμών
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και μελέτες σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων χρηματοδότησης
 • Διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους
 • Εκπόνηση τεχνικών εκθέσεων έργων
 • Υποστήριξη σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής
 • Παροχή συμβουλευτικών και τεχνικών γνώσεων
 • Προώθηση της ανάπτυξης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο
 • Αναπτυξιακές μελέτες
 • Έργα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού
 • Μελέτες για την ίδρυση και λειτουργία δομών στήριξης της απασχόλησης
 • Βιομηχανικές μελέτες
 • Αξιολόγηση παρεμβάσεων και πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο
 • Μελέτες και δράσεις ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας

H Γνώση Αναπτυξιακή AMKE συστάθηκε με σκοπό την προώθηση των ακόλουθων στόχων:

 • Εφαρμογή, διαχείριση και αξιολόγηση της τεχνικής βοήθειας και της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Αξιολόγηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής και τεχνικής βοήθειας
 • Εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών κατάρτισης στα ανωτέρω
 • Παροχή υπηρεσιών σχεδιασμού, διαχείρισης, εφαρμογής και αξιολόγησης αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών έργων για λογαριασμό ινστιτούτων, οργανισμών και άλλων ΜΚΟ ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών προγραμμάτων για λογαριασμό των θεσμικών οργάνων, οργανώσεων και άλλων ΜΚΟ
 • Ανάληψη δραστηριοτήτων υπεργολαβικά από άλλες ΜΚΟ και η συμμετοχή σε κοινοπραξίες έργων
 • Υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων, καθώς και σχεδίων διευκόλυνσης της κοινωνικής ένταξης και αντιμετώπισης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο
 • Η διοργάνωση συναντήσεων, συνεδρίων και η δημοσίευση βιβλίων και εκθέσεων, σχετικά με θέματα ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και τεχνικής βοήθειας

Τηλέφωνο: +302310403371

Φαξ: +302310403372

 

Εμπορικό Επιμελητήριο του Haskovo

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Haskovo είναι ο μόνος ανεξάρτητος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης του είδους του και προσφέρει ένα ποικίλο και αποκλειστικό εύρος υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων και επιχειρήσεων στην περιοχή του Χάσκοβο. Ως αναγνωρισμένο Επιμελητήριο, το HCCI παρέχει πρόσβαση στο επιχειρηματικό δίκτυο και βάση δεδομένων του Βουλγαρικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.
Το HCCI ιδρύθηκε το 1991 ως ανεξάρτητη ένωση, η οποία δημιουργήθηκε με βάση την εθελοντική, αυτονομία και αυτοχρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή έχει περίπου 200 μέλη από την περιοχή του Haskovo. Το HCCI έχει σκοπό να υποστηρίξει, να προωθήσει, να εκπροσωπήσει και να προστατεύσει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των μελών του, καθώς και να συμβάλει στην ευρωπαϊκή και διεθνή ένταξη της περιοχής του Χάσκοβο. Προσφέρουμε επίσης συνεργασία σε ιδιώτες και μη εταιρείες. Η ομάδα του HCCI ιδρύθηκε με την πεποίθηση ότι η ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων και των επιχειρηματιών θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και την προοπτική της περιοχής.
Οι κύριοι στόχοι του HCCI είναι:

 • Να εξυπηρετήσει τα μέλη του βελτιστοποίηση των συνθηκών οικονομικής δραστηριότητας σε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.
 • Να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα ενωμένα συμφέροντα των μελών του στις τοπικές κυβερνητικές αρχές και μέσω του BCCI - στις διοικητικές αρχές της κεντρικής κυβέρνησης.
 • Να εκπροσωπεί τα μέλη της στους τοπικούς, ξένους και διεθνείς οργανισμούς, με τους οποίους το Επιμελητήριο έχει άμεσες ή έμμεσες (μέσω του BCCI) σχέσεις.
 • Να υποστηρίξει τα μέλη της για την αύξηση των ευκαιριών συμμετοχής τους στις ξένες αγορές.

Βραβεία:
Για την επίτευξη εξαιρετικά καλών αποτελεσμάτων το 2003 και για το πλήρες και αποτελεσματικό έργο υπέρ της περιφερειακής επιχειρηματικότητας στο εθνικό σύστημα περιφερειακών επιμελητηρίων, το ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ HASKOVO τιμήθηκε με το τιμητικό βραβείο - το άγαλμα του Ερμή και ένα δίπλωμα στο ετήσιο την τελετή απονομής του Βουλγαρικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου.
Το 2005 απονεμήθηκε εκ νέου από το BCCI το HCCI για τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων και καθηκόντων του BCCI.

Τηλέφωνο: +35938661112

Φαξ: -

Πανεπιστήμιο Μακεδονία

Το Τμήμα ιδρύθηκε με το Π.Δ. 267/93 και με το Π.Δ. 391/95 θεσμοθετήθηκαν οι κατευθύνσεις του. Δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το Σεπτέμβριο του 1997. 
Οι σκοποί του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής είναι:


1. Να προάγει τις επιστήμες

(α) της Διά βίου Μάθησης και της Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
(β) της Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
μέσα από την ακαδημαϊκή και τη εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, αξιοποιώντας (επαρκώς/ανάλογα) τις Νέες Τεχνολογίες και σεβόμενο τις αρχές της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.

2. Να συμβάλλει στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην αξιολόγηση θεσμών & δομών εκπαιδευτικής πολιτικής.
3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, απαραίτητες για την επιτυχή επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Αντικείμενο σπουδών:

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

α)Κατεύθυνση Συνεχούς Εκπαίδευσης
β)Κατεύθυνση Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

RDU

Το RDU καταχωρήθηκε στις 3 Οκτωβρίου 1997 και περιλαμβάνει τρεις εταιρείες: BIT LTD, STAMBOLOVO ESTEJT LTD και INIMEX LTD ΜΚΟ που διαχειρίζεται ένα συμβούλιο αποτελούμενο από τρία μέλη: τον πρόεδρο και δύο αντιπροέδρους που διαχειρίζονται από κοινού ή ξεχωριστά. Απασχολεί περίπου 10 άτομα.

Από την ίδρυσή του έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 20 έργα, αρκετά διαφοροποιημένα, από την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία έως την αειφόρο τοπική ανάπτυξη, το περιβάλλον και την προστασία των ζωικών ειδών, τη βιολογική γεωργία και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Το RDU παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες: διοργάνωση σεμιναρίων, συνέδρια, μαθήματα, στρογγυλά τραπέζια, εργαστήρια, συζητήσεις και συζητήσεις, ετοιμάζει και δημοσιεύει εκπαιδευτικό υλικό, εγχειρίδια, φυλλάδια, CD, ενημερωτικό υλικό, υλικό βίντεο και πολλά άλλα.

Βασικοί εταίροι του RDU είναι: δήμοι, σχολεία, πανεπιστήμια και άλλες ΜΚΟ.

Αποστολή και στόχοι:

Η αποστολή του RDU είναι να εργαστεί προς μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς και για μια δημοκρατική κοινωνία των πολιτών στην περιοχή του Haskovo.

Το RDU έχει προσδιορίσει ως ομάδες-στόχους και δικαιούχους τους νέους, τις μικρές επιχειρήσεις και τις δημοτικές διοικήσεις στην περιοχή του Haskovo

ΣΤΟΧΟΙ

 • Βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στην περιοχή.
 • Ομαδοποίηση των προσπαθειών των επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των αρχών για την τοπική οικονομική ανακαίνιση.
 • Προετοιμασία των νέων για επιτυχή κοινωνική και επαγγελματική πραγματοποίηση.
 • Αύξηση της ικανότητας των τοπικών επιχειρήσεων και της ανταγωνιστικότητάς τους.
 • Δημιουργία εταιρικών σχέσεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και εκδημοκρατισμός κοινωνικών και οικονομικών διαδικασιών.
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης, των γνώσεων και των δεξιοτήτων του λαού και των εκπροσώπων της επιχείρησης.
 • Αύξηση του επιπέδου προσόντων και επαγγελματικής προετοιμασίας.
 • Στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πανεπιστήμιο Plovdiv

Το Πανεπιστήμιο Plovdiv είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Επίσης γνωστό ως πανεπιστήμιο Paisii Hilendarski, είμαστε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη νότια Βουλγαρία και το δεύτερο μεγαλύτερο στη Βουλγαρία. Το κολέγιο ιδρύθηκε αρχικά το 1961 ως Ανώτερο Ινστιτούτο Παιδαγωγικής για τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά. Ωστόσο, έχουμε απονεμηθεί το πανεπιστημιακό καθεστώς το 1972. Σήμερα το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης παρέχει εκπαίδευση σε επίπεδο φοιτητών σε πάνω από 60 κλάδους που καλύπτουν τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τις κοινωνικές επιστήμες και τα προαναφερθέντα μαθήματα.

Το Πανεπιστήμιο διαθέτει διάφορες εγκαταστάσεις διδασκαλίας σε όλη την πόλη του Plovdiv. Το Rectorat είναι το διοικητικό κέντρο του πανεπιστημίου και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, 24 Tsar Assen Street. Οι περισσότερες διαλέξεις πραγματοποιούνται είτε στο Rectorat ή στο Νέο Κτίριο, το οποίο βρίσκεται νότια των προαστίων, Βουλγαρία Boulevard. Ένα άλλο κτίριο που βρίσκεται σε κεντρική τοποθεσία βρίσκεται στην οδό Kostaki Peev και ένα άλλο στην Παλιά Πόλη, πολύ κοντά στο Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο. Δύο επιπλέον συνεργαζόμενα κολέγια και οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις διδασκαλίας τους βρίσκονται στις πόλεις Smolyan και Kardzhali.

Το Πανεπιστήμιο του Plovdiv απασχολεί πάνω από 900 ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά στελέχη. Υπάρχουν 550 ακαδημαϊκοί πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων οι 30 είναι Καθηγητές, 160 Αναπληρωτές Καθηγητές και 360 Λέκτορες. Περισσότεροι από 8.000 φοιτητές πλήρους φοίτησης και περίπου 5.000 φοιτητές μερικής φοίτησης μελετούν στις εννέα σχολές του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο του Plovdiv είναι περήφανο που είναι ένα πλήρως ρυθμισμένο ίδρυμα που δέχεται φοιτητές και προωθεί και προωθεί το προσωπικό σε πλήρη συμμόρφωση με το νόμο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το Πανεπιστήμιο έχει λάβει επίσημη κρατική διαπίστευση (2007), το οποίο του επιτρέπει να παρέχει οποιοδήποτε μορφωτικό πτυχίο, εξειδίκευση, πτυχίο, πλοίαρχο και γιατρό κλπ.

Το Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης διαθέτει βιβλιοθήκη, εκδοτικό οίκο, κέντρο πληροφοριών, επιστημονικά εργαστήρια, γλωσσικά εργαστήρια, εργαστήρια πολυμέσων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, κέντρο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και υπηρεσία καθοδήγησης σταδιοδρομίας, τμήμα έρευνας και ανάπτυξης και αθλητικά κέντρα, και φοιτητικό θέατρο και άλλα τεχνικά κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών μονάδων και των μονάδων εξυπηρέτησης.

Το πανεπιστήμιο Paisii Hilendarski διατηρεί ενεργά διεθνείς επαφές με όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς και με τις χώρες της Ασίας και της Αφρικής. Συμμετέχει μεμονωμένα ή από κοινού με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελβετίας, τα οποία χρηματοδοτούν την επιστημονική έρευνα. Έτσι, η ακαδημαϊκή μας κοινότητα συνεχίζει να αναπτύσσει ισχυρές ερευνητικές συνέργιες με ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη, τη Ρωσία και τη Μέση Ανατολή.

Τηλέφωνο: +302310891621

Φαξ: +302310891621