Предназначение

 

Трансграничната зона включва някои от най-изостаналите и изолирани общности на двете страни. Поради нарастващите нива на бедност, високите нива на безработица и вследствие на това – разпадането на пазара на труда, в трансграничния регион се проявяват тенденции на обезлюдяване. Съществуващата икономическа рецесия и фискалната криза от двете страни на границата допълнително засилиха съкращаването на инвестициите в социални услуги на публичния и частния сектор, което още повече отслаби предоставянето им и устойчивостта на политиката за социално подпомагане в трансграничната област, насочена към решаване на проблемите на бедността и социалното изключване. Освен това характеристиките на производствената система, съчетани с ниските нива на образование и несъответствието между търсенето и предлагането на работна ръка, доведоха до висока безработица (главно в гръцката част), бедност и социално изключване. През последните години се наблюдава нарастващ интерес към социалните предприятия в Европа, силно обусловен от нарастващото признаване на ролята, която социалното предприятие може да играе при справянето с обществените и екологичните предизвикателства и насърчаването на приобщаващ растеж.


И все пак, въпреки интереса и появата на примери за вдъхновяващо и „разрушително“ социално предприятие, сравнително малко се знае за мащаба и характеристиките на сектора на нововъзникващите социални предприятия в трансграничния регион Гърция - България. Статистическата информация за социалните предприятия в трансграничната зона е недостъпна и непоследователна. Социалните предприятия са важен двигател за приобщаващ растеж и играят ключова роля за справяне с настоящите икономически и екологични предизвикателства, според доклад, публикуван от Европейска комисия. Социалното предприемачество се е доказало на европейско равнище както при преодоляването на пречките за навлизане на пазара на труда, така и на пречките при предоставянето на социални услуги на специални групи от населението, като тези проблеми присъстват в областта. За съжаление, такава информация (напр. видовете предоставяни услуги, целевите групи, ефективността при преодоляване на пречките и т.н.) е изключително ограничена по отношение на социалните предприятия.


Съществува нужда от общи местни действия и инициативи за предоставяне на възможности на социалните предприемачи да навлязат на пазара и да търсят пазарни ниши и търговски възможности. Общата цел е да се създадат нови знания и да се повиши осведомеността, позволяваща на хората в трансграничната област да разберат напълно условията, при които социалното предприемачество стартира, развива се и може да допринесе ефективно и ефикасно за решаване на социалните предизвикателства по устойчив начин. Проектът също така има за цел да засили ефективността на регионалните политики и местните инициативи за насърчаване и подкрепа на социалното предприемачество чрез разработване на общи дейности, насърчаващи осведомеността за социалната икономика и сътрудничеството за създаване на иновативна структура за подпомагане, действаща като Е-Help Desk – електронно информационно бюро в Гърция и България, като актив за местното икономическо развитие и териториалната конкурентоспособност.


Проектът също така ще насърчи трансфера на знания за социалните предприятия, за да се запознаят самите те с добро управление и маркетинг, с примери и обмен на информация, даващи познания за спецификата на други социални предприятия. Очакваните резултати от проекта също така се отнасят до повишаване на капацитета на създателите на политики и на заинтересованите страни за откриване на потребностите на социалните предприятия, като по този начин се благоприятства местното устойчиво развитие. Основните резултати са каталог на идентифицираните и избрани добри практики за регионални публични инструменти за подкрепа на социалните предприятия заедно с пътна карта и общи насоки за създаване и управление на иновативно социално предприятие. Започвайки от различно ниво на компетентности и опит, партньорите възнамеряват да обменят опит, методи и инструменти, които са се оказали успешни в укрепването на икономическата жизнеспособност и предприемаческия дух на социалните предприятия, и да предприемат действия за насърчаване на мрежите от социални предприятия и на интернационализацията в граничния регион.
Целеви групи и крайни потребители на резултатите от проекта са главно безработни, съществуващи социални предприятия, НПО, заинтересовани страни в социалната икономика и предприемачеството в целия трансграничен регион.