Цели

 

 

 

В трансграничната зона са включени някои от най-нуждаещите се и изолирани общности от двете страни, което се изразява в повишено ниво на бедност и високи нива на безработица и като следствие от разпадането на пазара на труда, в трансграничната зона има тенденции към обезлюдяване. Преобладаващата икономическа рецесия и фискалната криза от двете страни на границата допълнително засилиха съкращаването на инвестициите на публичния и частния сектор в социалните услуги, което още повече влоши устойчивостта на политиката за социално подпомагане, насочена към решаване на проблемите на бедността и социалното изключване. Характеристиките на производствената система, съчетани с ниските нива на образование и несъответствието между търсенето и предлагането на пазара на труда, доведоха до висока безработица (главно в гръцката част), бедност и социално изключване. Социалните предприятия са важен двигател за приобщаващ растеж и играят ключова роля в справянето с настоящите икономически и екологични предизвикателства, според доклад, публикуван от Европейската комисия.

Общата цел на проекта е да засили ефективността на регионалните политики и местните инициативи за насърчаване и подпомагане на социалното предприемачество чрез разработване на общи дейности, насърчаващи осведомеността за социалната икономика и сътрудничество за създаване на новаторска структура за подкрепа, действаща като Информационно бюро (E-Help Desk) за социално предприемачество в Гърция и България, като актив за местното икономическо развитие и териториалната конкурентоспособност. Проектът също така ще насърчи трансфера на знания за социалните предприятия, за да се запознаят те самите с доброто управление и маркетинг, с примери и информация за спецификата на други социални предприятия.

Очакваните резултати от проекта са повишаване на капацитета на политиците и заинтересованите страни при откриването на нуждите на социалните предприятия на техните територии, като по този начин се благоприятства местното устойчиво развитие. Основните резултати от проекта, в които се състои неговият иновационен характер, са пътна карта и общи насоки за създаване и управление на иновативно социално предприятие, определяне на общата рамка на профила за мениджър и предприемач на социално предприятие и разработването на многофункционална уеб платформа, която ще работи като съвместна електронна система за социалните предприятия. Започвайки с различно ниво на компетентност и опит, партньорите ще обменят опит, методи и инструменти, които са успешни в укрепването на икономическата жизнеспособност и предприемаческия дух, и ще предприемат действия за насърчаване на работата в мрежа в граничния район.

Ключовият иновативен елемент на проекта, който е различен от други инициативи, е фактът, че този проект поставя акцент върху социалната икономика в междурегионална, трансгранична перспектива. Партньорите установиха необходимостта от съвместни действия и обмен на опит, за да могат всички активно да се учат един от друг.