Работни пакети

 

 

 

Методологичен подход Проектът е разделен на 5 последователни и логично структурирани работни пакета (РП). РП1 ""Управление и координация"" се отнася до финансовото, техническото и оперативното управление, както и до докладването на Съвместния секретариат, мониторинга на качеството, оценката и капитализацията на резултатите от проекта. РП2 включва дейностите за информация и публичност, като разработването на план за комуникация и разпространение на резултатите (ГНОСИ), създаването на идентичността на проекта (ГНОСИ), разработването и поддръжката на уебсайта на проекта (АНРО), производството и разпространението на 3-езични печатни и електронни информационни материали, включващи брошури, USB стикове, папки, радио спот и т.н. (всички партньори). И накрая, две големи събития (отворено и финално) ще бъдат организирани в Гърция (АНРО) и България (Хасково). В РП3 “Анализ на потребностите и обмен на опит” ще бъде изготвен анализ на ситуацията в сектора на социалната икономика и предприемачеството в трансграничния регион (Македонски университет, ХТПП), както и два регионални доклада за въздействието и възможностите (Македонски университет, Пловдивски университет) и проучване на съществуващите финансови инструменти и законодателна рамка в двете страни. В своя ранен етап проектът ще се основава на основно ниво на сътрудничество и анализ на нуждите, например традиционните мрежи, включително дейности като учебни посещения, местни семинари, провеждане на проучвания. Дейности в мрежа и създаване на политики ще се осъществяват в РП 3 чрез организиране на местни кръгли маси сред съответните заинтересовани страни, които ще се проведат в местоположенията на партньорите (Родопи, Хасково, Драма, Ксанти, Солун) и ще имат принос за съвместните заключителни семинари. АНРО, Община Хасково, Палатата на Драма, Търговско-промишлената палата на Ксанти и ГНОСИ ще отговарят за организацията на семинарите. И накрая, подготвителната работа в мрежа между целевите групи ще се осъществи чрез организиране на учебни визити в Гърция и България с участието на всички партньори. В РП4 ""Разработване на инструменти за откриване и проследяване на бенефициентите в сектора на социалната икономика"", Македонският университет съвместно с Пловдивския университет ще разработи общ професионален профил за мениджъра на социално предприятие чрез определяне на обща рамка за умения и квалификации. Въз основа на това ще бъдат разработени материали за обучение както в печатен, така и в електронен формат (Македонски университет). Обучителните дейности ще се провеждат във всяко място на партньорите. Ще бъдат обучени най-малко 100 души. Ще бъдат разработени най-малко 25 бизнес плана на базата на идеи за обучаемите и след обучението в Хасково ще се проведе съвместен мрежов семинар с участието на всички партньори и групи обучаеми. Накрая мултифункционалната уеб платформа ще бъде разработена като E-Help Desk, общ инструмент за всички бенефициенти в трансграничния регион, който има различни модули - популяризиране на профилите на социалните предприятия, форуми за обмен на опит и ноу-хау, електронното информационно бюро и т.н. Това ще бъде основен стратегически инструмент, предлаган от проекта. В РП5 ""Заинтересовани страни в социалното движение"" ще бъдат организирани 2 съвместни семинара в Драма и Хасково с участието на ключови заинтересовани страни от сектора (Палатата на Драма, ХТПП) от двете страни. Докладите от тези семинари ще бъдат принос за изготвянето на политически документ - Комуникация с препоръки за изготвяне на политики (AНРО, всички партньори). Накрая Партньор 2 ще отговаря за подготовката на рамката за сътрудничество, която ще бъде представена на финалното събитие. Ключовият иновационен елемент на проекта е, че той поставя акцент върху сектора на социалната икономика в междурегионална, трансгранична перспектива. Партньорството установи необходимостта от съвместни действия и обмен на опит, за да могат всички те активно да се учат един от друг. Като обобщение можем да кажем, че дейностите на проекта, както и различните му компоненти (управление и координация, комуникация и разпространение, обмен на опит за идентифицирането и анализа на потребностите на сектора, разработване на конкретни инструменти и фокус върху политиката в сектора) са изградени в логическа последователност, като елементите следват един след друг, а не се припокриват. Две предварително дефинирани компоненти (Управление и Комуникация) продължават като обмен на опит и анализ на нуждите, които логично завършват с разработването на конкретни инструменти и дейности за обучение и на препоръки за политики и бъдещо сътрудничество между съответните заинтересовани страни. 

 

Б.2.3 Местоположение на дейностите (описание на района, към който е насочен проектът, местоположение на бенефициентите и дейностите, показващи географския обхват на дългосрочните ефекти (резултати и въздействия)
Територията на проекта обхваща голяма част от допустимата за програмата зона, както в партньорството участват организации, които се намират в региона на Източна Македония и Тракия (AНРО, Търговско-промишлената палата на Ксанти, Палатата на Драма), Централна Македония (Македонски университет, НПО „ГНОСИ“), община Хасково от българска страна. Пловдивският университет е регистриран в Пловдив, но ще изпълнява дейности изцяло в рамките на допустимата област и изключително в нейна полза. Трябва да се отбележи, че всички дейности по проекта ще бъдат организирани в трансграничния регион в полза на целевите групи и на територията като цяло. Освен това се спазва член 44 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 447/2014 и общата сума, разпределена за дейности извън зоната на програмата, не надвишава 20% от помощта от Съюза на ниво проект.
Въпреки че дейностите по проекта ще се проведат в Родопи, Драма, Ксанти, Солун, Хасково, проектът оказва влияние върху целия трансграничен регион, тъй като дейностите се отнасят до целевите групи на цялата област. Що се отнася до разпределението на дейностите във всеки регион, има баланс в изпълнението и в двете области. Например, 4 технически срещи ще се проведат в Гърция и 3 в България. Във всяка страна ще бъдат организирани отворени и заключителни събития. Дейностите по обучение и консултиране ще бъдат организирани и на двете територии. Най-важно е организирането на съвместни семинари с участието на местни заинтересовани страни от двете страни с цел трансфер на знания, сътрудничество и разработване на политики с цел изготвяне на документи и предложения за рамка на социалната икономика и предприемачество в ЕС и на национално равнище.

 

Б.3.1 Компетентност на водещия партньор и партньорите (опит, структура, персонал, ресурси и др.)
АНРО С. А. е акционерно дружество на местните власти (предприятие на местните власти съгласно чл. 3 от закон 3463/2006 „Нов общински кодекс”). Основано е през 1992 година. АНРО има богат опит в изпълнението на проекти; създава, подкрепя, координира, осъществява и администрира местни инициативи за развитие. Чрез подобрен човешки потенциал и с използването на нови технологии и съвременни инструменти, предлага иновативни решения и практики, създаване или адаптиране на ноу-хау, участие в мрежи, насочени към трансфер на опит. АНРО има опит и в управлението и изпълнението на проекти по програма INTERREG като водещ партньор или партньор по проекта. Община Хасково е административен, икономически и културен център на регион с добре развита модерна техническа и социална инфраструктура. Община Хасково е разположена в Югоизточна България и заема западната част на област Хасково. Тя е разположена между Родопите и Стара планина. Установените партньорства с побратимени градове в Англия, Австрия, Франция, Гърция, Турция, Италия, Испания, Португалия, САЩ, Русия, Сърбия, Белорусия също са ценен принос за по-нататъшното разпространение на резултатите от проекта. Търговско-промишлената палата на Ксанти има богат опит и специализация по планиране и управление на проекти на ЕС. Участвала е в няколко проекта в рамките на програмите INTERREG, ADAPT, IDEQUA и др.
Палатата на Драма има богат опит в управлението и изпълнението на проекти, финансирани от ЕС. Нещо повече, тя има богат опит в управлението и изпълнението на проекти по Програмата за териториално сътрудничество от 1992 г. насам. НПО ГНОСИ е неправителствена и нестопанска организация, национална агенция за развитие, която е активна по въпросите на социалната икономика и опитна в изпълнението на проекти на ЕС и национални проекти, финансирани от ЕСФ, свързани със сектора на социалното предприемачество. Хасковската търговско-промишлена палата (ХТПП) е член на Българската търговско-промишлена палата и е основана през 1991 г. като неправителствена организация, изградена на принципите на доброволността, автономията и самофинансирането. Членовете на ХТПП са около 200 големи, малки и средни предприятия от област Хасково, организации и асоциации, които работят в подкрепа на бизнеса. Финансовият капацитет на ХТПП се формира от: еднократен и годишен членски внос, дарения, дивиденти и други законни доходи. Сдружение „Съюз за възстановяване и развитие“ обединява представители на бизнеса и НПО. Дейността му е свързана с развитието на местни партньорски мрежи, с обучение (професионално и гражданско), с повишаване на осведомеността и демократизацията на местната общност чрез изграждане на партньорства между: НПО, младежи, бизнес, академични и обществени институции. Факултетът по икономически и социални науки е най-големият факултет на Пловдивския университет. В рамките на факултета се разработват проекти за реални икономически, управленски и социални проблеми. Факултетът е осъществил сътрудничество по 5 международни и 28 национални научни проекта, както и сътрудничество с експерти в предишни проекти по програма INTERREG (като устойчиво местно развитие, социално предприемачество и българо-румънско трансгранично сътрудничество).
Департаментът за образователна и социална политика на Македонския университет, създаден с президентски укази 267/93 и 391/95, има за цел да подобри развитието на: а) учене през целия живот и образование за възрастни; б) образование и обучение на хора с увреждания или специални образователни потребности. Партньорите са от различни трансгранични региони, всички те са местни заинтересовани страни и лидери на общественото мнение със силно влияние върху политиците.

 


За оптималното управление на проекта ще бъде създаден 9-членен Управителен комитет. Ръководителите на проекта на всеки партньор ще участват в Управителния комитет. Ще се проведат 7 технически срещи. Управителният комитет ще отговаря за вземането на всички решения по време на проекта. Основната координация и надзор на проекта ще бъде отговорност на АНРО и нейния ръководител на проекта. Всички партньори ще бъдат в непрекъснато сътрудничество и комуникация, за да се изпълнят дейностите точно и в съответния срок. Ръководителят на проекта на АНРО ще бъде в постоянен контакт с другите партньори и ще отговаря за напредъка на дейностите, които се изпълняват от тях. Ежедневната вътрешна комуникация между партньорите ще се осъществява чрез електронна поща или чрез телеконференция / видео конференция (например чрез Скайп), ако е необходимо.
Освен това финансовият мениджър на АНРО ще бъде във връзка с финансовите мениджъри на всички партньори за събиране на финансови данни за проекта (финансови доклади и доклади за напредъка). Ръководителят на проекта от АНРО ще отговаря за комуникацията с Управляващия орган и Съвместния секретариат на програмата. В случай на някои важни промени и трудности, които могат да възникнат по време на проекта, Управителният комитет ще взема решение с мнозинство. Всички експерти, които ще бъдат избрани за изпълнение на дейностите, ако е необходимо за докладите за напредъка или за целите на Управителния комитет, ще бъдат призовани да представят доклади за напредъка или разяснения относно своята работа.
И накрая, всички партньори ще отговарят за съответствието с националните политики и законодателството на ЕС.

По време на подготовката на предложението АНРО е определила персонал, който да подготви проектната идея и формуляра за кандидатстване заедно с необходимата документация. Всички партньори бяха в непрекъснат контакт с цел финализиране на разпределението на задачите, резултатите от проекта, бюджета и графика, като през първата фаза на подготовката бяха проведени две срещи - в Комотини и Хасково.
Проектът не включва инфраструктура и следователно няма нужда от такова лицензиране или официално одобрение. Що се отнася до оборудването, подготвителната работа е извършена чрез конкретно предложение, за да се представи реалистичен бюджет за необходимото оборудване в съответствие с пазарните цени. Създаването на партньорството от гледна точка на експертни познания на партньорите, правен статут и управленски капацитет осигурява ефективното изпълнение и управление на дейностите на проекта, в съответствие с неговите цели и обхват. Всички партньори са запознати с контекста и приоритетите на проекта, както и с правните процедури, които регулират изпълнението на такива програми. На този етап не е необходима друга административна операция.
АНРО, която има голям опит в изпълнението на проекти, финансирани от програми на ЕС, е подготвила организационната рамка за управление и инструментите за мониторинг на проекта, които ще бъдат обсъдени и решени на първата техническа среща. Ще бъде обърнато специално внимание на съответствието на проекта с националните и европейските регламенти за покани за участие в тръжни процедури, публични действия, работа с бази данни и обработка на лични данни.

Визията на проекта не е ограничена в сроковете за неговото прилагане. Основната цел на проекта е да засили ефективността на регионалните политики и местните инициативи за насърчаване и подпомагане на социалното предприемачество чрез разработване на общи дейности, насърчаващи осведомеността за социалната икономика, и сътрудничество за разработване на общ профил на социалния мениджър, осигуряване на обучение с актуализирани обучителни материали и създаване на иновативна структура за подкрепа, действаща като електронна платформа за социалното предприемачество в Гърция и България - актив за местното икономическо развитие и териториалната конкурентоспособност. Това ще бъдат механизми за подкрепа на безработните, организациите на социалната икономика (кооперации / социални предприятия, взаимоспомагателни дружества, асоциации, фондации), НПО и съответните заинтересовани страни, активни в областта на социалната икономика.
Тези дейности надхвърлят 24-месечната продължителност на проекта. Финансовата устойчивост може да бъде улеснена чрез бюджета на проекта и резерви на участващите партньори. Всички партньори са надеждни, публични организации, които биха могли да гарантират устойчивостта и бъдещото финансиране на резултатите от проекта след неговото завършване. Уеб платформата ще остане активна след края на проекта и ще се актуализира под отговорността на двата университета. Учебните материали и всички доклади със статистически данни, получени от проекта, ще бъдат качени и ще могат да бъдат свободно изтеглени от уеб платформата и от уебсайта на проекта. Уебсайтът на проекта ще остане активен най-малко 5 години след края на проекта. Всички материали, създадени в рамките на проекта, ще бъдат лесно достъпни не само в по-широката трансгранична област, но и на национално и европейско ниво като добра практика за укрепване на социалната икономика и създаване на иновативни инструменти.
Освен това проектът предвижда създаване на силни връзки за сътрудничество и насърчаване на динамиката на целия регион като трансграничен регион, споделящ общи характеристики и потенциал, но запазващ уникалността на всяка една от участващите области.