Партньори

 

 

 

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РОДОПИ С.А.

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РОДОПИ С.А. е акционерно дружество на местните власти (предприятие на местните власти съгласно чл. 3 от закон 3463/2006 „Нов общински кодекс”), основано през 1992 година.
„Развитие на Родопи С.А.” създава, подкрепя, координира, осъществява и администрира местни инициативи за развитие, които отговарят на нуждите на институциите (публични и частни) не само в префектура Родопи, но и в по-широкия регион на Източна Македония и Тракия, чрез оперативни проекти по 3-та и 4-та Рамка за общинска подкрепа и други национални и европейски проекти за повишаване на човешкия потенциал на региона, предлагане на новаторски решения и практики, създаване или адаптиране на ноу-хау, участие в мрежи с цел пренасяне на опит, знания и допринасяне за премахването на изолацията чрез организационни модели, адаптирани към местните нужди с използването на нови технологии и съвременни средства за организация.
„Развитие на Родопи С.А.” предлага следните услуги:
Съвети по въпросите на развитието на местните власти и организации
Управление и изпълнение на проекти и инициативи на ЕС
Управленски и финансови модели
Технически съвети по въпросите на правото, развитието, градоустройството и икономиката и др.
Консултантски услуги в областта на маркетинга (промоция, администрация на продажбите, опаковане и др.)
Консултантски услуги по въпросите на развитието на селските райони
Популяризиране на инвестиционните стратегии на окръг Родопи
„Развитие на Родопи С.А.” прилага и поддържа Система за управление на качеството, която е в съответствие с изискванията на международния модел ELOT EN ISO 9001: 2008 и отговаря на неговите цели и нужди.

Телефон: +302531034071

факс: +302531034073Община Хасково
Община Хасково е административен, икономически и културен център на региона с добре развита модерна техническа и социална инфраструктура. Характеризира се с високо качество на живот за жителите и запазената околна среда. Градът е разположен в централната част на Южна България, на кръстопътя между Европа и Близкия изток, което е добра предпоставка за международен търговски и културен обмен.
В община Хасково съществуват изключително благоприятни климатични условия за развитието на овощарството и зеленчукопроизводството. Отглеждането на тютюн е традиционна култура. Съществуват и благоприятни климатични условия за създаване на лозя и развитие на винопроизводството. Промишлеността в общината е специализирана в производството на машини за хранително-вкусовата и млечната промишленост, шивашката и трикотажната промишленост, хлебопроизводството, месната и млечната промишленост, производството на отоплителни и домакински уреди. Традиционният производствен подотрасъл е консервната промишленост.
Районът на Хасково се радва на благоприятен климат, удобен транспорт и е естествен център за културни събития. Хасково е известен като един от най-чистите и градове в страната. Екологичната програма на града включва много важни проекти, свързани с управлението на отпадъците, мониторинга на въздуха и водите, управлението на околната среда и защитените зони.

Телефон: +35989662811

факс: +35938603480

 

Търговско-промишлена палата на Ксанти
Търговско-промишлената палата на Ксанти е основана на 28.08.1956 г. с акт № 186 / 28-8-1956 и нейната сфера на отговорност е префектура Ксанти. От 13.06.1925 до 31.07.1956 тя функционира като регионална камара на Ксанти.
Търговско-промишлената палата днес е един от основните стълбове на местната икономика. С опит и ноу-хау, придобити през последните няколко десетилетия, тя е необходим орган за подпомагане на бизнеса, но също така важен фактор, който стимулира развитието на икономиката на региона като ключов официален консултант за местно развитие. Тя има отношение към развитието и икономическата политика като официален съветник на гръцката държава. Палатата е задължителен член на регионалните органи, занимаващи се с въпросите на бизнеса и развитието. Тя изпълнява редица програми, свързани с непрекъснатото обучение и информиране на предприемачите и работниците.
Търговско-промишлената палата участва в европейски междурегионални и транснационални програми, насочени към трансфер на ноу-хау, повишаване на добавената стойност на своите членове, подпомагане на предприемачеството в региона и създаване на подходяща инфраструктура за развитие и устойчивост. През последните години Палатата на Ксанти постигна големи успехи в основна услуга, състояща се от три стълба:
Сериозни и целенасочени интервенции по въпросите на икономиката, развитието и бизнес политиката в Гърция и в чужбина. Разработване и прилагане на европейски програми, насочени към усъвършенстване на организацията, но най-вече на нейните членове.
Незабавно и все по-бързо обслужване на фирмите членки в областта на информацията и подкрепата на действията им.
Камарата на Ксанти прилага Система за управление на качеството съгласно DIN-EN-ISO 9001: 2008. 

Телефон: +302541022533

факс: +302541025987

 

Палата на Драма
Палатата на Драма е една от 58-те палати на Гърция, а нейната сфера на отговорност е Драма. Заедно с другите камари, те съставляват Централния съюз на камарите на Гърция, който е орган на гръцките камари и, в крайна сметка, на деловия свят на страната. Палатата на Драма - съгласно действащото законодателство - е задължителна и независима асоциация на физически и юридически лица, които търгуват в района на префектура Драма. Тя е юридическо лице на публичното право и е под надзора на Министерството на развитието. Палатата се занимава с опазването и развитието на всички отрасли на икономиката в сътрудничество с държавата, като представя съответните планове и предложения за насърчаване на местната и националната икономика като цяло. Тя е постоянен консултативен орган за развитието на префектурата. Участва в програми на Европейския съюз за предприемачество, изграждане на инфраструктура, управление на конвенционални и уеб технологии, както и за популяризиране на продуктите на Драма на гръцкия и международния пазар, с основни направления – мрамор, храни, вино, дървен материал и високи технологии. Тя незабавно и задълбочено информира всички членове със съответните съобщения, лекции, семинари и други събития чрез пресата и електронните медии.


Основна дейност:
Защитава и развива търговията, промишлеността, занаятите и професиите в рамките на изискванията на националната икономика.
Застъпва се по въпроси, свързани с икономическите интереси с цел икономическото развитие на обекта.
Информира членовете си отговорно за многостранното развитие на предприемачеството в префектурата.
Други дейности:
Поддържа Общия търговски регистър в своя регион, който започва да работи за първи път в страната през 2011 г.
Участва със своите членове в десетки комисии, съвети и местни или регионални работни групи, занимаващи се с икономическия и културния живот на страната и региона.
Предоставя информация за развитието на бизнеса, процеса на износ и внос и провеждането на конкурси за различни проекти.
Поддържа специални регистри за износители, застрахователи и търговци на сребърни изделия.
Действа експертно и разрешава търговски спорове по арбитраж.
Организира лекции, конференции и обучителни семинари за информиране и обучение.
Публикува и разпространява сред своите членове месечното списание „Бизнес“.
Отличава хора и предприемачи за отлични бизнес дейности, както и за специалния им принос за развитието на префектурата.
Насърчава финансово професионални организации, клубове, асоциации, които допринасят за икономическото и културното развитие на префектурата.
Определя фирменото име, удостоверява дейността и осигурява необходимите атестации.
Организира бизнес мисии и участва в местни, национални и международни изложения.
Представя проучвания и меморандуми по въпросите на търговията и преработването, които са придружени от съответните становища.
Има проучвания и програми за перспективите на различните сектори на гръцкия пазар.
Предоставя безплатни правни съвети на своите членове.
Поддържа възлова точка за електронни услуги за безплатна онлайн бизнес информация, чрез която всеки бизнес може да бъде видим в целия свят чрез разработване на собствен уебсайт в портала на Палатата.
По силата на решение на Съвета на директорите предприема инициативи за бизнес, културни, социални и национални прояви, които допринасят за икономическото развитие.
Палатата има четири подразделения: експорт със 74 членове, преработваща промишленост с 1780 членове, услуги с 1673 членове и търговия с 2242 членове.

Телефон: +302521022750

факс: +302521025835

 

ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ
ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ е неправителствена, неполитическа и нестопанска организация, национална агенция за развитие, намираща се в Солун, Гърция. Тя е създадена през 1997 г. Основните й компетенции са:
Подпомагане на дейностите на организациите
Стратегическо планиране и проучвания за оптимално използване на ресурсите за финансиране
Управление на проекти, финансирани от Европейската общност и от национални фондове
Разработване на технически доклади по проекти
Подкрепа на политиката за комуникация
Предоставяне на консултантска и техническа експертиза
Насърчаване на регионалното и местното развитие
Проучвания за развитие на географските райони
Проекти за планиране на местно развитие по отношение на човешките ресурси
Проучвания за създаване и функциониране на структури за подкрепа на заетостта
Промишлени изследвания
Оценка на интервенциите и политиките на местно и регионално равнище
Проучвания и дейности за развитие на трансграничното сътрудничество
ГНОСИ АНАПТИКСИАКИ е създадена с цел насърчаване на:
Изпълнение, управление и оценка на проекти за техническо развитие и хуманитарна помощ в Гърция и в чужбина
Оценка на програмите за хуманитарна и техническа помощ
Провеждане на проучвания и предоставяне на услуги за обучение по горното
Осигуряване на планиране, управление, изпълнение и оценка на програми за развитие и хуманитарна помощ от страна на институции, организации и други НПО
Предприемане на дейности по подизпълнение от други НПО и участие в консорциуми за проекти
Изпълнение на програми за развитие на човешките ресурси, както и проекти, свързани със социалното включване и безработицата на местно ниво
Организиране на срещи и конгреси и публикуване на книги и доклади, свързани с хуманитарна помощ, помощ за храна и техническа помощ.

Телефон: +302310403371

факс: +302310403372

 

Хасковска търговско-промишлена палата
Хасковската търговско-промишлена палата е единствената по рода си местна независима членска организация и предлага разнообразна помощ за целия спектър от бизнеси и предприятия в област Хасково. Като акредитирана камара, ХТПП осигурява достъп до Бизнес мрежата и базата данни на Българската търговско-промишлена палата. С присъединяването си към Палатата можете да намерите нов бизнес, да създадете ценни контакти и да се присъедините към колективен глас, който може да бъде чут в коридорите на властта.
От разширяване на международните пазари до снабдяване с надеждни доставчици, целта на Търговската палата е да Ви помогне в постигането на Вашите бизнес цели.
ХТПП е създадена през 1991 г. като независима асоциация, създадена на принципите на доброволност, автономност и самофинансиране. Сега имаме около 200 членове от района на Хасково. Целта на ХТПП е да подпомага, насърчава, представлява и защитава бизнес дейностите на своите членове, както и да допринася за европейската и международната интеграция на Хасковския регион. Също така предлагаме сътрудничество на частни лица и фирми, които не са членове. Екипът на ХТПП е убеден, че подобряването на дейностите и на предприемачеството на местно ниво ще допринесе за икономическото развитие и перспективите на региона. 
Основните цели на ХТПП са:
Да служи на своите членове за оптимизиране на условията за икономическа дейност у нас и в чужбина;
Да представлява и защитава общите интереси на своите членове пред органите на местната власт и чрез БТПП пред органите на централното държавно управление;
Да представлява членовете си пред местни, чуждестранни и международни организации, с които Палатата има преки или непреки (чрез БТПП) отношения;
Да подпомага своите членове за увеличаване на възможностите им за участие на чуждестранните пазари.
Награди:
За постигане на изключително добри резултати през 2003 г. и за цялостна и ефективна работа в полза на регионалния бизнес Търговско-промишлената палата на Хасково бе удостоена с почетната награда - статуята на Хермес и диплома на годишната церемония по награждаване, проведена от Българската търговско-промишлена палата.
През 2005 г. ХТПП отново е наградена от БТПП за принос в постигането на целите и задачите на БТПП.

 Телефон: +35938661112

факс: 

 

Македонски университет
В бързо променящия се свят Македонският университет трябва да бъде начело на иновациите и върховите постижения, като се основава на социална чувствителност и включване. В седмото си десетилетие Македонският университет се превръща в отворена навън, новаторска и смела академична институция, която поставя преподаването и научните изследвания като най-важни свои приоритети на базата на солидни и прозрачни критерии за квалификация. В същото време това е добре организирана, функционална, чиста и приятелска към студентите институция, определяща собствената си идентичност, призната както от местното, така и от по-широкото гръцко общество.

Телефон: +302310891621

факс: +302310891621