Очаквани ползи

 

 

ОЧАКВАНИ ПРОДУКТИ


Те включват следното:
Доклади за напредъка, доклади за верификация на разходите, протоколи от 7 технически срещи, ръководство за качество, междинен / външен доклад за оценка и план за капитализация на резултатите
Разработване на план за комуникация и разпространение на резултатите
Идентификация на проекта с лого, слоган
Уебсайт
Печатни и електронни материали – 9 000 брошури, 4 500 USB стика с информационни материали, 4 500 папки, 900 плаката, 6 електронни бюлетина, 12 интернет приложения и 2 радио спота
Организиране на информационни дни и съвместни откриващо и финално събитие съответно в Гърция и България
Разработване на изследване и анализ на потребностите на сектора на социалните предприятия и неговото въздействие и възможности в трансграничната област


Протоколи и доклади от 5 местни кръгли маси


Доклад за съществуващите финансови инструменти и законодателството на двете страни 
* Проектиране и разработване на общ професионален профил за мениджър на социално предприятие
Проектиране на професионален профил за мениджър на социално предприятие


4 курса по управление на социално предприятие, поведение, маркетинг и износ
Брошура за създаване и управление на социално предприятие
5 обучителни семинара (100 обучаеми)
Разработване на 25 бизнес плана
Уеб платформа / E-Help Desk за социалните предприятия
Документ с политически препоръки