Очаквани резултати

 

 

 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Резултатите, които се очакват по време на проекта и при неговото завършване, могат да бъдат обобщени като:
Идентифициране и анализ на регионалните потребности в областта на социалното предприемачество
Създаване и внедряване на ИКТ инструмент за повишаване на нивото на предприемачески умения, за насърчаване на предприемаческите нагласи и умения на лицата, заинтересовани от създаването на социално-икономическо предприятие, или лица, работещи в социално-икономическо предприятие, чрез симулация на реални ситуации
Идентифициране и анализ на регионалните потребности в областта на социалното предприемачество
Повишаване на информираността за ползите от сектора на социалното предприемачество за обществото и икономиката
Осигуряване на съществуващите и бъдещи социални предприемачи с програма за обучение, обучителни материали, фокусирани върху развитието на компетенциите на предприемача за стартиране и управление на предприятие за социална икономика.

Конкретните резултати от изпълнението на проекта могат да бъдат измерени чрез следните индекси:

  • Броя на безработните, които ще се възползват от услугите на E-Help Desk
  • Увеличение на броя на социалните предприятия в трансграничната зона
  • Броя на предприятията и безработните, които ще бъдат удовлетворени от услугите, предлагани от Е-Help Desk
  • Броя на създадените нови работни места в социалните предприятия. Политическите препоръки и предложения, които ще бъдат разработени и предоставени на създателите на национални и европейски политики.